ad32e5_efb40678d80c4b8a90124406dbc2659e

Seputih Kasih

Aquarius

10 Tracks

Astaga

Ruth Sahanaya

Seputih Kasih

Memori

Ruth Sahanaya

Seputih Kasih

Pesta

Ruth Sahanaya

Seputih Kasih

Seputih Kasih

Ruth Sahanaya

Seputih Kasih

Melepas Duka

Ruth Sahanaya

Seputih Kasih

Semoga

Ruth Sahanaya

Seputih Kasih

Hingga Disini

Ruth Sahanaya

Seputih Kasih

Penuh Asmara

Ruth Sahanaya

Seputih Kasih

Percayalah

Ruth Sahanaya

Seputih Kasih

Tersinggung

Ruth Sahanaya

Seputih Kasih